Privacy Policy (EL)

Last updated: April 2020

Πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή

Η παρούσα δήλωση («Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων») σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο Εργοδότης σας (για λογαριασμό του ίδιου, της μητρικής εταιρείας του ή μιας θυγατρικής εταιρείας, αποκαλούμενοι όλοι «Εργοδότης») είναι υπεύθυνος για την παρούσα πρωτοβουλία. Η Humu Inc («Humu») είναι τρίτος πάροχος υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό του Εργοδότη σας. Ο Εργοδότης σας ελέγχει τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται στο Humu και τον τρόπο συλλογής αυτών των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας Humu. Ο Humu δεν πωλεί τα δεδομένα σας.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων

Το Humu είναι μια υπηρεσία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση ορισμένων χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού, όπως η ευτυχία, και στην υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφοράς στο εργατικό δυναμικό του Εργοδότη σας. Για την εκκίνηση της υπηρεσίας Humu, ο Εργοδότης σας μοιράζεται με το Humu ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση που κατέχετε στον Εργοδότη σας από την εσωτερική βάση δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού.

Η ανταπόκριση στις έρευνες του Humu είναι απολύτως προαιρετική. Εάν επιλέξετε να δώσετε απαντήσεις, το Humu θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες και τις απαντήσεις σας στην έρευνα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνες σχετικά, μεταξύ άλλων, με τις σκέψεις σας όσον αφορά ζητήματα του χώρου εργασίας σας, όπως, για παράδειγμα, την κουλτούρα του χώρου εργασίας σας ή την εξέλιξη του ιεραρχικώς προϊσταμένου·
 • Δημιουργία αναφορών με τα ευρήματα βάσει των συγκεντρωτικών απαντήσεων·
 • Αποστολή σχολίων και σκουντημάτων προς εσάς·
 • Παρακολούθηση της διάδρασής σας με την υπηρεσία Humu·
 • Δημιουργία ενός προφίλ προϊστάμενου στο οποίο έχει πρόσβαση ο εν λόγω προϊστάμενος μέσω ενός πίνακα εργαλείων ανάπτυξης·
 • Δημιουργία εργαλείων πίνακα για τους προϊστάμενους και το τμήμα ανθρώπινων πόρων για την πρόσβαση σε δεδομένα που συλλέγονται με βάση των συγκεντρωτικών απαντήσεων· και
 • Αξιολόγηση αλλαγών συμπεριφοράς μέσω της υπηρεσίας Humu.

Η συμμετοχή στην υπηρεσία Humu είναι εντελώς προαιρετική. Η επιλογή της μη συμμετοχής σημαίνει ότι η γνώμη σας δεν θα καταγραφεί και δεν θα χρησιμοποιηθεί για τους παραπάνω σκοπούς. Θα χάσετε την ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας.

Στο βαθμό που έχετε συναινέσει για τη συμμετοχή στην υπηρεσία Humu, ο Εργοδότης σας μπορεί να βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνάς σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα μεταγενέστερη στιγμή, επικοινωνώντας με τη διεύθυνση privacy@humu.com.

Ο Εργοδότης σας δεν είναι σε θέση να συσχετίσει μια συγκεκριμένη απάντηση με το άτομο που την έδωσε, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες έχετε ενημερωθεί ρητά για το αντίθετο πριν δώσετε την απάντησή σας.

Αποδέκτες των προσωπικών στοιχείων

Η πρόσβαση στα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο Humu περιορίζεται σε:

 • Εξουσιοδοτημένους χρήστες στην υπηρεσία του Εργοδότη σας, οι οποίοι είναι υπόλογοι ή/και υπεύθυνοι για την εσωτερική διαχείριση των δεδομένων· και
 • Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Humu μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εκτέλεση ανάλυσης δεδομένων ή τεχνικής συντήρησης στην υπηρεσία. Η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές ρυθμίσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ορίζονται σε γραπτή σύμβαση. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο αυτών των συμβατικών ρητρών, επικοινωνώντας με το Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του Εργοδότη σας.
 • Έναν μικρό αριθμό παρόχων υπηρεσιών που μπορεί να εκτελούν ορισμένες εργασίες ως μέρος της παροχής των υπηρεσιών μας. Δεν χρησιμοποιούνται όλοι οι πάροχοι για όλους τους Εργοδότες. Οι τύποι των υπηρεσιών είναι:
 • Φιλοξενία υπολογιστικού νέφους: Τα δεδομένα μας, η επεξεργασία και η υπηρεσία μας φιλοξενούνται στο υπολογιστικό νέφος.
 • Παράδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων: Χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία για να σας στέλνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα, όπως προσκλήσεις για να λάβετε μέρος στην έρευνα, τα αποτελέσματά σας και σκουντήματα
 • Δελτία υποστήριξης: χρησιμοποιούμε διάφορους παρόχους για να δρομολογούμε και να χειριζόμαστε τα δελτία με τα ζητήματα που καταχωρείτε
 • Ανάλυση αρχείου καταγραφής: Χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία για την ανάλυση ενός περιορισμένου όγκου δεδομένων επισκεψιμότητας ιστοτόπου και ιστολογίου (π.χ. για να ειδοποιούνται οι τεχνικοί όταν ένας διακομιστής δεν λειτουργεί σωστά, για να προγραμματίζεται πότε πρέπει να αγοραστεί μεγαλύτερη χωρητικότητα διακομιστή) και για την ζητήματα εντοπισμού σφαλμάτων

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχετε ενημερωθεί ρητά για το αντίθετο πριν δώσετε την απάντησή σας, οι απαντήσεις σας στην έρευνα είναι ανώνυμες, και ο ιεραρχικώς προϊστάμενός σας, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό στην υπηρεσία του Εργοδότη, δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις προσωπικές απαντήσεις.  Μόνο τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα παρουσιάζονται στον Εργοδότη σας, με τέτοιο τρόπο, ώστε καμία απάντηση να μην μπορεί να αναχθεί ως κάποιο άτομο.

Ο Εργοδότης σας και το Humu διατηρούν επίσης το δικαίωμα να αποκαλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα σας όπως απαιτείται από τη νομοθεσία ή όταν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με ένδικη διαδικασία, δικαστική εντολή, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που επιδίδεται στον Εργοδότη σας. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης σας ή το Humu υπόκειται σε εξαγορά, εκποίηση ή απόκτηση, ενδέχεται να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων στον νέο ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Πληροφορίες επισκεψιμότητας ιστοτόπου, cookies και δεδομένων αρχείου καταγραφής

Ο Humu χρησιμοποιεί συγκεκριμένα cookies. Αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να παρακολουθεί την κίνησή σας από σελίδα σε σελίδα μέσα στον ιστότοπο, ώστε να μην σας ζητούνται οι ίδιες πληροφορίες που έχετε ήδη καταχωρήσει, ώστε να μην χρειάζεται να υποβάλλεστε σε έλεγχο ταυτότητας ξανά και ξανά, καθώς και για ασφαλή, αξιόπιστη και εύρωστη λειτουργία του ιστοτόπου.

Το Humu λαμβάνει πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Humu ή όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Humu, οι οποίες αναφέρονται ως «δεδομένα αρχείου καταγραφής», ακόμα και αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό. Αυτά τα δεδομένα αρχείου καταγραφής περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, η παραπέμπουσα ιστοσελίδα, οι σελίδες που επισκεφτήκατε, η τοποθεσία, ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας, πληροφορίες συσκευής (συμπεριλαμβανομένων των αναγνωριστικών συσκευών και εφαρμογών), οι όροι αναζήτησης και οι πληροφορίες για τα cookies. Λαμβάνουμε επίσης δεδομένα αρχείου καταγραφής όταν κάνετε κλικ, προβάλλετε ή αλληλεπιδράτε με συνδέσμους στις Υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε δεδομένα αρχείου καταγραφής για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και τη διασφάλιση της ασφαλούς, αξιόπιστης και εύρωστης λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε δεδομένα αρχείου καταγραφής για την προστασία της ασφάλειας του λογαριασμού για τους Εγγεγραμμένους χρήστες μας.

Διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων εκτός της χώρας ή της περιοχής σας

Οι υπηρεσίες του Humu είναι διαθέσιμες παγκοσμίως και οι διακομιστές μας ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της περιοχής σας. Το Humu έχει την έδρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν συμβαίνει αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν ανά πάσα στιγμή προστατευμένα από τους εταιρικούς κανόνες και τις πολιτικές του Εργοδότη σας που παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Ο Εργοδότης σας έχει διασφαλίσει ότι η εν λόγω διαβίβαση υπόκειται στις κατάλληλες διασφαλίσεις, π.χ. με τη θέσπιση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίοδος διατήρησης

Οι απαντήσεις σας στο Humu, καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές προσωπικές πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή της υπηρεσίας Humu, θα διαγραφούν ή θα συναθροιστούν έτσι ώστε να μην σας ταυτοποιούν πλέον μετά από περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της σύμβασης του Εργοδότη σας με το Humu, εκτός εάν ζητήσετε να καταργηθούν σε προγενέστερο χρόνο.

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που το Humu επεξεργάζεται σχετικά με εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ελλιπών ή ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων σας από την υπηρεσία Humu.  Το Humu θα απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα μετά από διαβούλευση με τον Εργοδότη σας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση privacy@humu.com.

Εάν βρίσκεστε σε χώρα με εθνική ή περιφερειακή αρχή προστασίας δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Εάν ο Εργοδότης σας διαθέτει έναν εγκεκριμένο από την ΕΕ μηχανισμό επίλυσης παραπόνων σύμφωνα με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανονισμούς του, πρέπει να συμβουλευτείτε αυτούς τους κανονισμούς.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επανεξετάζεται ανά τακτά διαστήματα και ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς. Η τελευταία ενημέρωση αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Η υπεύθυνη προστασίας δεδομένων του Humu, Leah Wilson, φέρει την ευθύνη για την ορθή εφαρμογή αυτής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων μας στη διεύθυνση privacy@humu.com, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Προστασία προσωπικών δεδομένων στο Humu

Humu, Inc

100 View St

Mountain View, CA 94041